Kilpailun säännöt

Kaukolämpö-videokilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Kilpailun järjestää Palveleva kaukolämpö FinDHC ry (jäljempänä ”FinDHC” tai ”Järjestäjä”), y-tunnus 2802908-3, Askonkatu 9, 15100 Lahti.

2. Kilpailu
FinDHC järjestää kilpailun, jossa tehtävänä on toteuttaa ja tuottaa kokonaispituudeltaan vähintään 30 sekunnin ja korkeintaan 2 minuutin pituinen video (jäljempänä ”Kilpailuvideo”) aiheesta ”Meidän kaukolämpömme nyt ja tulevaisuudessa”.

3. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voi osallistua toimittamalla määräaikaan mennessä Järjestäjälle näiden sääntöjen ja muun Järjestäjän erikseen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti toteutetun yhden tai useamman Kilpailuvideon.

Kilpailuun voi osallistua yksittäisenä henkilönä tai kahden tai useamman henkilön ryhmänä (jäljempänä ”Osallistuja” tai soveltuvin osin ”Osallistujaryhmä”). Kunkin Osallistujan ja Osallistujaryhmään kuuluvan henkilön tulee kilpailun alkamispäivänä 1.8.2017 olla vähintään 18 vuoden ikäinen. Osallistujaryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön (”Vastuuhenkilö”), jolla tulee olla ko. ryhmän valtuutus toimia kontaktihenkilönä Järjestäjään päin kilpailuun liittyvissä kaikissa asioissa.

Kilpailun finaalitapahtumassa (Kaukolämpö 2017, 24.11.2017, Tampere) esitellään 1-5 finaaliin valittua Kilpailuvideota ja esittelemään kutsutaan kunkin videon toteutustyöryhmästä Vastuuhenkilön lisäksi enintään 2 edustajaa. Järjestäjällä on oikeus hylätä ja/tai olla julkaisematta mikä tahansa kilpailuun toimitettu video, mikäli se katsoo videon sisällön joltain osin lain tai hyvän tavan vastaiseksi tai muuten epäasialliseksi. Videoita, jotka eivät liity kilpailun teemaan, ei hyväksytä Kilpailuvideoksi. Erityisesti todetaan, että Kilpailuvideo ei saa loukata, halventaa tai syrjiä ketään sukupuolen, etnisen taustan, uskonnollisen vakaumuksen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Kilpailuvideoiden toteutukseen eivät voi osallistua kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleet henkilöt.

Kilpailu ei ole YouTuben omistajien tai taustaryhmien tukema tai hallinnoima. Koska Kilpailuvideoiden julkaisu tapahtuu YouTubessa, Osallistuja sitoutuu kilpailussa noudattamaan myös YouTuben virallisia sääntöjä, jotka ovat luettavissa sivustolla www.youtube.com.

4. Kilpailun aikataulu ja eteneminen
Kilpailu alkaa 1.8.2017, jonka jälkeen Osallistujan tulee ilmoittaa osallistumisestaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa www.suomenkaukolampo.fi/videokilpailu. Osallistujan tulee täyttää lomake huolellisesti ja nimetä kaikki kilpailuun toimitettavan videon tekemiseen osallistuneet ja Kilpailuvideolla esiintyvät tunnistettavat henkilöt. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen ja osallistuminen, jos lomake on täytetty puutteellisesti tai jos jokin lomakkeella annettu tieto ei pidä paikkaansa.

Ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen Osallistujan tulee lähettää kilpailuvideo maksuttoman WeTransfer-palvelun kautta (https://wetransfer.com/) viimeistään 24.9.2017 osoitteeseen katri@suomenkaukolampo.fi. Kilpailuvideo tulee nimetä siten, että sen nimessä tulee ilmi kilpailutyön nimi seuraavanlaisesti: Kaukolampovideokilpailu_Kilpailutyon_nimi____________.

Kilpailuvideo tulee toimittaa sellaisessa muodossa, että se on mahdollista ladata YouTubeen (esim. .MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV).

24.9. jälkeen Järjestäjän nimeämä raati suorittaa esikarsinnan ja valitsee määräaikaan mennessä lähetetyistä videoista enintään 20 videota, jotka julkaistaan katseltaviksi 28.9.2017 osoitteessa www.suomenkaukolampo.fi. Nämä videot ladataan Järjestäjän toimesta myös YouTubeen Suomen Kaukolämpö -kanavalle, julkisiksi videoiksi.

Kilpailun finaaliin valinnan pääasiallisia arvostelukriteereitä ovat: Kilpailuvideo on hyvän maun mukainen, innovatiivinen, esittelee kaukolämpöä positiivisesti ja tukee kaukolämpötoimialan liiketoimintaa. Näiden lisäksi finaaliin valintakriteereinä ovat videon pituus ja videon katselukertojen lukumäärä. Katselukertoja lasketaan 5.11.2017 klo 23.59 saakka. Järjestäjän nimeämä Raati valitsee katseltavina olleiden Kilpailuvideoiden joukosta 1-5 finalistia. Finaalitapahtumassa 24.11.2017 Tampereella tapahtuman osallistujat äänestävät voittajan finalistien joukosta.

5. Kilpailun palkinnot
Kilpailun voittajateoksen 5000 € tuottanut Osallistuja tai Osallistujaryhmä palkitaan 5000 €, toiseksi tullut 2000 € ja kolmanneksi tullut 1000 € rahapalkinnolla

Järjestäjä maksaa palkintosumman kohtuullisessa ajassa finaalin jälkeen yhtenä kokonaisuutena voittajan ilmoittamalla pankkitilille. Mikäli voittaja on Osallistujaryhmä, palkintosumma maksetaan ryhmän Vastuuhenkilön ilmoittamalle pankkitilille ja Vastuuhenkilö on vastuussa palkintosumman jaosta ryhmän jäsenten kesken.

6. Oikeudet Kilpailuvideoihin
Lähettämällä videoteoksen kilpailuun Osallistuja ja/tai Osallistujaryhmän jäsenet luovuttavat FinDHC:lle sekä FinDHC:n nykyisille ja tuleville jäsenille sekä yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää Kilpailuvideota viestinnässään ja markkinoinnissaan esittämällä sitä julkisesti missä tahansa mediassa sekä tapahtumissa joko kokonaisuutena tai osina maailmanlaajuisesti. Samalla kilpailuun osallistuva tekijä luovuttaa oikeuden Järjestäjälle ja muille tässä kohdassa 6 mainituille Kilpailuvideon käyttäjille oikeudet kopioida videota sekä muuntaa teoksen formaattia ja kokoa siinä määrin kuin se on tarpeen teoksen tai sen osan esittämiseksi.

Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet sitoutuvat olemaan julkaisematta Kilpailuvideota tai sen osaa missään mediassa julkisesti tai yksityisesti sekä olemaan myöntämättä siihen käyttöoikeuksia kenellekään ennen kilpailun päättymistä.

Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat siitä, että heillä on oikeus osallistua videollaan kilpailuun ja myöntää edellä mainitut käyttöoikeudet Kilpailuvideoon.

Osallistujan ja Osallistujaryhmän on pyydettävä kirjallinen lupa Kilpailuvideon tai sen osan julkiseen esittämiseen ja muihin tässä kohdassa lueteltuihin käyttötapoihin kaikilta videossa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä sekä videon tekemisessä mukana olleilta henkilöiltä, alaikäisten kohdalla lasten huoltajilta. Osallistujan on pyydettävä kirjalliset luvat videon tekemiseen ja tallennekappaleiden valmistamiseen kaikilta videon tekijöiltä.

Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat siitä, että Kilpailuvideossa esiintyvät henkilöt tai muut mahdolliset oikeudenhaltijat hyväksyvät Kilpailuvideon julkistamisen ja käyttämisen näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä että heillä ei ole sen johdosta mitään vaatimuksia Järjestäjältä tai muulta ko. videota myöhemmin näiden sääntöjen mukaisesti käyttävältä organisaatiolta.

7. Erityistä Tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien huomioimisesta
Kilpailuvideossa ei saa ilman erillistä oikeudenhaltijan lupaa käyttää kolmannen osapuolen tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden alaista materiaalia, kuten musiikkia, kuvia tai kirjoituksia. Sama koskee kuvaamista paikoissa tai paikkoja, joissa kuvaaminen on luvanvaraista tai kiellettyä. Osallistuja vastaa kaikkien kuvaus- ja esityslupien hankinnasta ja kustannuksista.

Osallistuja vastaa siitä, että Kilpailuvideo tai mikään sen osa, kuten musiikki tai kuvat, ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Osallistuja/Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat kaikista mahdollisista kolmansien osapuolien immateriaalioikeudellisista vaatimuksista Kilpailuvideoihin liittyen.

Lisätietoja tekijänoikeuksista voi etsiä esimerkiksi osoitteista www.teosto.fi, www.kopiosto.fi, www.gramex.fi, www.tuotos.fi.

Tekijänoikeus Kilpailuvideoon säilyy Osallistujalla tai Osallistujaryhmällä huolimatta siitä, että Järjestäjä ja muut erikseen mainitut saavat Kilpailuvideoon edellä kohdassa 6 todetut käyttöoikeudet.

8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä vastaa ainoastaan kilpailun organisoinnista ja organisointiin välittömästi liittyvistä tehtävistä. Osallistuja tai Osallistujaryhmän jäsenet eivät ole tai tule kilpailuun osallistuessaan työ- tai toimisuhteeseen Järjestäjään eikä Järjestäjällä ole mitään muuta oikeutta valvoa Osallistujien toimintaa, kuin mitä näissä säännöissä on erikseen todettu. Osallistuja sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Järjestäjää kohtaan liittyen kilpailuun osallistumiseen lukuun ottamatta sääntöjen mukaisia voittajien palkintovaatimuksia.

9. Lopuksi
Säännöt koskevat kaikkia Osallistujia ja Osallistujaryhmän jäseniä. Täyttämällä kilpailun ilmoittautumislomakkeen Osallistuja ja Osallistuja ryhmän jäsenet vahvistavat tutustuneensa näihin sääntöihin sekä hyväksyvänsä säännöt itseään sitoviksi.

Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin sääntömuutoksiin.